• aeg_001
  • aeg_002
  • aeg_003
  • aeg_004
  • aeg_005
  • aeg_006
  • aeg_007
  • aeg_008
  • aeg_009

ทำไมต้อง LED? l มาตรฐานค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง


การตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง
ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีดาเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทางานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการระยะเวลา และประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ ได้กาหนดให้

นายจ้างจัดให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการใน สภาวะที่เป็นจริงของสภาพการทางาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

กรณีที่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร อุปกรณ์ กระบวนการผลิต วิธีการทำงาน หรือการดำเนินการใดๆ ที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยน แปลงระดับความร้อน แสงสว่าง หรือการดำเนินการใดๆ ที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง ให้นายจ้าง ดำเนินการจัดให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานฯ เพิ่มเติมภายใน 90 วัน นับจากวันที่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง 

ให้ตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบกิจการทุกประเภทกิจการ โดยให้ตรวจวัด "บริเวณพื้นที่ทั่วไป" บริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ ในกระบวน การผลิตที่ลูกจ้างทำงาน และบริเวณที่ลูกจ้างต้องทำงานโดยใช้สายตามองเฉพาะจุดหรือต้องใช้สายตาอยู่กับที่ในการทำงาน ในสภาพการทำงานปกติและในช่วงเวลาที่มีแสงสว่างตามธรรมชาติน้อยที่สุด การตรวจวัดความเข้มแสงสว่างภายในอาคาร วิธีการตรวจวัด โดยทั่วไปมี 2 วิธี คือ วัดที่จุดทำงาน และวัดแบบค่าเฉลี่ยของพื้นที่ทั่วไป 

1. การวัดแบบจุด (Spot Measurement )

เป็นการตรวจวัดความเข้มแสงสว่างบริเวณที่ลูกจ้างต้องทำงานโดยใช้สายตาเฉพาะจุดหรือต้องใช้สายตาอยุ่กับที่ในการทำงาน ตรวจวัดในจุด ที่สายตากระทบชิ้นงานหรือจุดที่ทำงานของคนงาน (Point of Work) โดยวางเครื่องวัดแสงในแนวระนาบเดียวกับชิ้นงาน หรือพื้นผิวที่สายตา ตกกระทบ แล้วอ่านค่าค่าที่อ่านได้นำไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับ ความร้อน แสงสว่าง และเสียงพ.ศ. 2549 หมวด 2 แสงสว่าง ข้อ 5 (3), (4), (5) 

2. การวัดแสงเฉลี่ยแบบพื้นที่ทั่วไป (Area Measurement)
เป็นการตรวจวัดความเข้มแสงสว่างในบริเวณพื้นที่ทั่วไปภายในสถานประกอบกิจการ เช่นทางเดิน และบริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ในกระบวน การผลิตที่ลูกจ้างทางานการตรวจวัดแบบนี้สามารถทำได้สองวิธี คือ 

1. แบ่งพื้นที่ทั้งหมดออกเป็น 2 x 2 ตารางเมตร โดยถือเซลรับแสงในแนวระนาบสูงจากพื้น 30 นิ้ว (75 เซนติเมตร) แล้วอ่านค่า (ในขณะที่วัดนั้นต้องมิให้เงาของผู้วัดบังแสงสว่าง) นำค่าที่วัดได้มาหาค่าเฉลี่ย 

2. หากการติดหลอดไฟฟ้ามีลักษณะที่แน่นอนซ้ำๆ กัน สามารถวัดแสงในจุดที่เป็นตัวแทนของพื้นที่ที่มีแสงตกกระทบในลักษณะเดียวกัน ตามวิธีการวัดแสงและการคำนวณค่าเฉลี่ย ของ IES Lighting Handbook 1981 (Reference Volume) ] หรือเทียบเท่า

ความส่องสว่างและความสว่าง
1.1.1 ความส่องสว่าง (อิลูมิแนนซ์) หมายถึงปริมาณแสงที่กระทบลงบนวัตถุต่อพื้นที่ มีหน่วยเป็น ลูเมนต่อตารางเมตร หรือ ลักซ์ (ถ้าหน่วยเป็น ลูเมนต่อตารางฟุต ความส่องสว่างก็เป็น ฟุตแคนเดิล)


1.1.2 ความสว่าง (ลูมิแนนซ์) หมายถึงปริมาณแสงที่สะท้อนออกมาจากวัตถุต่อพื้นที่ มีหน่วยเป็น แคนเดลาต่อตารางเมตร ปริมาณแสงที่เท่ากันเมื่อตกกระทบลงมาบนวัตถุที่มีสีต่างกันจะมีปริมาณแสงสะท้อนกลับต่างกัน นั่นคือ ลูมิแนนซ์ ต่างกัน สาเหตุที่ต่างกันก็เนื่องมาจากสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงของวัสดุต่างกัน

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบค่าความสว่างในอาคารตามมาตรฐาน CIE ,IES หน่วยเป็น ลักซ์
พื้นที่ต่างๆ CIE IES
ห้องประชุม 300-500-750 200-300-500
ห้องเขียนแบบ 500-750-1000 500-750-1000
ห้องทำงานทั่วไป 300-500-750 200-300-500
ห้องคอมพิวเตอร์ 300-500-750 200-300-500
ห้องสมุด 300-500-750 200-300-500
ร้านค้าในอาคารพานิช 500-750 500-750-1000
เคาน์เตอร์ 200-300-500 200-300-500
ห้องเก็บของ 100-150-200 100-150-200
ห้องลอบบี้หรือบริเวณต้อนรับ 100-150-200 100-150-200
ห้องน้า 100-150-200 100-150-200
ทางเดิน 50-100-150 100-150-200
บันได 100-150-200 100-150-200
ลิฟท์ 100-150-200 100-150-200

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบค่าความสว่างในโรงงานตามมาตรฐาน CIE ,IES
พื้นที่ต่างๆ CIE IES
งานทั่วไป/Ex. warehouse / งานประกอบทั่วไป 150-200-300 200-300-500
งานหยาบ / Ex..งานประกอบชิ้นส่วน ทั่วๆไป 200-300-500 500-750-1000
งานละเอียดปานกลาง / Ex.งานประกอบชิ้นส่วนขนาดเล็ก 300-500-750 1000-1500-2000
งานละเอียด / Ex.งานประกอบ ชิ้นส่วนขนาดเล็กมาก 500-750-1000 2000-3000-5000
งานละเอียดมาก/Ex.งานประกอบชิ้นส่วนขนาดพิเศษ 1000-1500-2000 5000-7500-10000
- HOME LINE
- INHOUSE FIXTURE LINE
- OUTDOOR SERIES
- INDUSTRIAL SERIES
- SOLAR CELL
- ทำไมต้อง LED?
- มาตรฐานค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง
- เกี่ยวกับ AEG Lighting (Thailand)
- เกี่ยวกับ AEG
- ประวัติ AEG
บริษัท เออีจี ไลท์ติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
134/2 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 662.019.5661-2
เบอร์มือถือ : 081.659.6564

Copyright © 2014 AEG LIGHTING (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved